CO2 en milieubeleid

GW Leidingtechniek BV zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van projecten en voert een actief beleid om milieuverontreiniging en -hinder, zowel op de bouwplaats als op kantoor, te voorkomen. Het nakomen van de in de milieuwetgeving gestelde voorschriften en het anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgeving is hierin leading en van essentieel belang. Binnen GW Leidingtechniek BV wordt de zorg voor het milieu gezien als integraal onderdeel van het ondernemersbeleid.

GW Leidingtechniek BV heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 en 2 opgesteld:
Scope 1:
1) In 2017 is GW Leidingtechniek BV voornemens om 5% te besparen op het brandstofverbruik per gereden kilometer binnen het wagenpark:

Periode: kalenderjaar 2015
CO 2 uitstoot wagenpark: 113,05 ton CO2 uitstoot
Gereden kilometers: 357.220 km
Verbruikte brandstof (Benzine en Diesel): 35013 liter
Verbruikte brandstof per km (Benzine en Diesel): 0,098 liter / km
CO 2 uitstoot per km: 0,3165 kg / km

5% besparing op brandstofverbruik per gereden km: 0,00490076 liter besparing / km
Doelverbruik 2017: 0,0931 liter / km

Indien de gereden kilometers in 2017 op gelijk niveau liggen 2015, resulteert dit in een besparing van 3,04%

Maatregelen om de deze doelstelling te behalen:
a) door invoeren van een nieuw tankpasststeem waarbij verbruik beter te monitoren en te sturen is;
b) door bij inzet van nieuwe bedrijfsvoertuigen op het brandstofverbruik te letten;
c) door te onderzoeken of er snelheidsbegrenzers in de bedrijfsbussen (maximaal 130 km / uur) gemonteerd kunnen worden;
d) door medewerkers te verplichten schonere brandstof te tanken.

Scope 2:
2) In 2017 is GW Leidingtechniek BV voornemens om 5% te besparen op de CO 2-uitstoot binnen het gasgebruik op kantoor en magazijn:

Periode: kalenderjaar 2015
CO 2-uitstoot gasverbruik: 6,39 ton CO2-uitstoot
Verbruikte brandstof (Gas): 3391 m³
CO 2-uitstoot per m³: 1,884 kg / m³

5% besparing op gasverbruik in m³: 169,55 m³
Doelverbruik 2017: 3221,77 m³
Indien het gasverbruik teruggebracht wordt, resulteert dit in een besparing van 0,17%

Maatregelen om de deze doelstelling te behalen:
a) door de gasheater in het magazijn in te schakelen wanneer er een temperatuur van < 5°C bereikt wordt (oorspronkelijk stond dit gesteld op < 10°C);
b) door te onderzoeken of het rendabel is een nieuwe, niet-weersafhankelijke thermostaat te plaatsen,
waarbij de buitentemperatuur niet leidend is voor het inschakelen van het verwarmingssysteem;
c) door het verwarmingssysteem automatisch uit te schakelen buiten kantooruren.

Naast bovengenoemde reductiedoelstellingen voor scope 1 en scope 2, zijn onderstaande (milieu) doelstellingen geformuleerd:
1) Het milieubeleid en de –(reductie)doelstellingen bedrijfsbreed te laten 'leven' en onderdeel te laten maken van
het denk en werkproces in de organisatie. Dit gebeurt door milieu en CO 2 reductie bespreekbaar te maken in
het maandelijkse Bedrijfsoverleg, door regelmatig een bedrijfsbrede toolbox te organiseren aangaande milieu
en CO 2 reductie gerelateerde onderwerpen, door milieu en CO2 reductie onderdeel te laten worden van het
halfjaarlijkse Werknemersoverleg en door actuele publicaties op de internetsite van GW Leidingtechniek BV.
2) Reduceren van restafval door afval, door restafval strikter te scheiden en door zuiver (verpakkings)plastic te
scheiden en op te nemen in het afvalprogramma.
3) Verminderen van het papierverbruik door meer dubbelzijdig te printen en bewustwording te creëren of
printen wel noodzakelijk is en door invoering van de Klic Cloud App waarbij Klic gegevens digitaal kunnen
worden ingezien en afdrukken niet meer noodzakelijk zijn.
4) Het gebruik van groene in plaats van grijze stroom en specifiek NL Windkracht met als doel een mindere
emissie.

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken worden ze periodiek besproken in het Bedrijfsoverleg, aan openstaande acties wordt een functionaris en een tijdspad gekoppeld. Door de status ieder kwartaal uitvoerig te bespreken, kan er tijdig bijgestuurd worden en wordt er geborgd dat hindernissen tijdig en op een juiste manier ondervangen worden, teneinde de doelstellingen op beoogd moment naar tevredenheid te bereiken.

Onderzoek naar deelname aan sector / keteninitiatieven
Onder 3.D.1 van het handboek CO2 prestatieladder wordt gesproken over deelname aan sector- en keteninitiatieven met betrekking tot het verminderen van CO2 uitstoot. Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben we onder andere de site van de gemeente Helmond, de branchevereniging en SKAO bezocht, en het volgende in kaart gebracht:

Helmonds Energie Convenant
De Helmondse Energie Community is een initiatief van de Stichting Bedrijventerreinen Helmond, de gemeente Helmond, Centrummanagement Helmond en Wijkmanagement Helmond. In Helmond wordt hard gewerkt aan energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Ook Helmondse ondernemers zijn actief als het gaat om het treffen van energiemaatregelen. De Helmondse Energie Community is een steuntje in de rug wanneer het gaat om energiebesparing. Leden van de Helmondse Energie Community profiteren van kennis en ervaring die binnen de community aanwezig is. Slimme besparingsmogelijkheden worden als eerste gedeeld, men wordt getipt over interessante subsidies en leert van andere ondernemers hoe er met energie omgegaan wordt. Daarnaast kan er aangehaakt worden op gezamenlijke acties voor energiebesparing of duurzame opwekking.
Op woensdag 23 november 2016 is GW Leidingtechniek BV aangesloten bij de Helmondse Energie Community en neemt hierdoor actief aan een initiatief tot vermindering van CO 2 uitstoot. GW Leidingtechniek BV zag dit platform, waarbij tevens in gesprek gegaan kan worden met andere Helmondse bedrijven, als meest passende invulling.

SKAO
SKAO staat voor Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen en deze organisatie beheert de CO2 Prestatieladder waarmee organisaties beoordeeld worden op inspanningen om CO2 uitstoot te beperken. Door het voorbereiden van de audit voor niveau 3 op de CO2 prestatieladder en de intentie deze gradatie te behalen, neemt GW Leidingtechniek actief deel.

Het Nieuwe Rijden
Het Nieuwe Rijden is een initiatief om het brandstofverbruik te reduceren en zodoende de CO2 uitstoot. Wanneer men rijdt volgens de rijstijl van 'het Nieuwe Rijden', rijdt men efficiënter. Hiermee wordt al snel 10% brandstof bespaart waarmee ongeveer 100 kilometer met een tank meer gereden kan worden. Ook draagt het positief bij aan onderhoud en reparaties en zit men veiliger in de auto aangezien er beter geanticipeerd wordt op het overige verkeer. De tips van het Nieuwe Rijden worden middels een toolbox voorgelegd aan de medewerkers en besproken in het Bedrijfsoverleg.

Bouwend Nederland
Binnen branchevereniging Bouwend Nederland zijn er verschillende initiatieven ontplooid om de reductie van CO2 uitstoot te stimuleren. Aangezien GW Leidingtechniek BV is geen lid van Bouwend Nederland, en dit vooralsnog ook niet overweegt, zijn deze initiatieven voor onze organisatie niet toegankelijk.


Communicatieplan
Naast de communicatie tussen de direct bij de organisatie betrokken personen en partijen, communiceert GW Leidingtechniek BV met verschillende - indirect bij de organisatie betrokken - partijen, vaak met tegenstrijdige belangen en uiteenlopende wensen en verwachtingen. Om alle betrokkenen tijdig van de juiste informatie te voorzien, is het zaak om op een aantal vooraf vastgestelde momenten te communiceren en een duidelijk meldpunt te creëren zodat direct ingespeeld kan worden op eventuele vragen en opmerkingen.


Belanghebbenden zijn onder te verdelen in interne- en externe belanghebbenden:
Intern: directie en medewerkers van GW Leidingtechniek BV
Extern: klanten, leveranciers, onderaannemers, overheden.

Internet is nog altijd hèt medium om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het is makkelijk toegankelijk, anoniem en bovendien goedkoop. GW Leidingtechniek BV beschikt over een duidelijke, overzichtelijke internetsite waarop men eenvoudig kennis kan maken en in contact kan komen met GW Leidingtechniek BV. Naast de nodige bedrijfsinformatie is er ook actuele informatie aangaande CO 2 reductie en milieu te raadplegen.

De UTA medewerkers hebben bij indiensttreding een Handboek Managementsysteem ontvangen, waarin alle bedrijfsprocessen en het ondernemingsbeleid staan uitgeschreven. Alle medewerkers, zowel UTA als Bouw, beschikken daarnaast over een Handboek Personeel, een bundel van bedrijfsregels aanvullend op de geldende CAO. Jaarlijks, wanneer het beleid en doelstellingen worden vastgesteld, worden er actuele bladen verstrekt. Dit gebeurt ook na een in- of externe audit, of wanneer er aanzienlijke wijzigingen zijn in het beleid of in de procedures.

Het UTA personeel zit maandelijks bijeen voor het Bedrijfsoverleg, waarin naast periodieke bedrijfsinformatie de status van de doelstellingen besproken wordt. Ook afwijkingen en mogelijke verbeteringen alsmede een evaluatie van VGM komen aan bod. Daarnaast is er een specifiek agendapunt gewijd aan milieu en CO 2 reductie. De status met betrekking tot de uitstoot, de voortgang en de reductiemogelijkheden worden besproken.
Twee maal per jaar vindt er een overleg plaats met het voltallige personeelsbestand, in de vorm van een Werknemersoverleg. In dit overleg wordt het beleid en de bedrijfsresultaten (in grote lijnen) toegelicht en komen algemene P&O aangelegenheden aan bod. De werkbespreking / toolboxmeeting heeft ten doel de medewerkers te informeren over VGM zaken, het geven van veiligheidsinstructies, het bespreken van een werkaanpak of werkprocedure alsmede het VGM bewustzijn van de medewerkers te verhogen.

Binnen de organisatie is een medewerker Communicatie actief, die de in- en externe communicatie coördineert en vragen en opmerkingen registreert aan de hand van de klachtenprocedure. Klachten worden binnen 24 uur in behandeling genomen en betrokkenen worden over de te nemen stappen geïnformeerd.

GW Leidingtechniek BV streeft naar open, korte, communicatielijnen en heeft haar communicatiemomenten als volgt beschreven:

Middel

Doel

Frequentie

Actie door

1

Publicaties internetsite

GW Leidingtechniek BV

Informeren betrokken partijen en geïnteresseerden over het beleid, doelstellingen en de visie van GW Leidingtechniek BV

Maandelijks

Medewerker Communicatie

2

Social Media kanalen (Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter)

Informeren betrokken partijen en geïnteresseerden over GW Leidingtechniek BV

Maandelijks

Medewerker Communicatie

3

Publicaties internetsite SKAO

Voordoen aan de eisen van de CO2 prestatieladder (niveau 3)

Maandelijks

Administratief medewerker

4

Uitgifte actuele documentversies documenten Handboek Managementsysteem

Informeren direct betrokkenen (UTA medewerkers) over het beleid, procedures en doelstellingen

Halfjaarlijks

Medewerker Communicatie

5

Uitgifte actuele documentversies documenten Handboek Personeel

Informeren direct betrokkenen (UTA en Bouwplaatsmedewerkers) over personeelsaangelegenheden, aanvullend op CAO Bouwnijverheid

Halfjaarlijks

Medewerker Communicatie

6

Bedrijfsoverleg

Informeren UTA medewerkers

Maandelijks

Voorgezeten door directie

7

Werknemersoverleg

Informeren voltallig personeelsbestand GW Leidingtechniek BV

Halfjaarlijks

Voorgezeten door directie

8

Werkbespreking / toolboxmeeting

Vastlegging (veiligheids)instructies / mededelingen Bouwplaatsmedewerkers

Minimaal maandelijks

Uitvoerder / Projectleider

9

Meld- / contactpunt internetsite

Direct anticiperen op vragen en opmerkingen van betrokkenen

Bij melding

Medewerker Communicatie


Bijlage(n)

Inventarisatie CO2 belasting d.d. 15 november 2016 Helmonds Energie Convenant