CO2 en milieubeleid

GW Leidingtechniek BV zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van projecten en voert een actief beleid om milieuverontreiniging en -hinder, zowel op de bouwplaats als op kantoor, te voorkomen. Het nakomen van de in de milieuwetgeving gestelde voorschriften en het anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgeving is hierin leading en van essentieel belang. Binnen GW Leidingtechniek BV wordt de zorg voor het milieu gezien als integraal onderdeel van het ondernemersbeleid.

GW Leidingtechniek BV heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 en 2 opgesteld:
Scope 1:
1) GW Leidingtechniek BV is voornemens om 5% te besparen op het brandstofverbruik per gereden kilometer binnen het wagenpark, waarbij kalenderjaar 2016 vergeleken wordt met kalenderjaar 2015.

Brandstofverbruik / gereden km 2016:
0,0963859306 liter / km
Brandstofbesparing / gereden km 2016 ten opzichte van 2015:
0,0016292981 liter / km
Dit resulteert in een besparing van 1,66%.

Uitgedrukt in grammen CO2:
CO2 uitstoot wagenpark per gereden km in 2015: 316,47 gram CO2 / km
CO2 uitstoot wagenpark per gereden km in 2016: 303,68 gram CO2 / km
Verschil CO2 uitstoot per gereden km 2016
ten opzichte van 2015: - 12,79 gram CO2 / km
Verschil CO2 uitstoot per gereden km 2016
in percentage van uitstoot 2015 per gereden km: - 4,04%

Ondanks dat er een tankpassysteem is ingevoerd waarbij verbruik beter te monitoren en daarmee te sturen is, was de verwachting in 2017 enkele luxe personenauto's binnen het wagenpark te vervangen voor 'schonere' voertuigen met een (nog mindere) uitstoot. Deze auto's worden eind 2017 / begin 2018 (pas) verwacht, waarmee deze maatregel niet heeft kunnen bijdragen.
Overschakelen naar een andere brandstof heeft daarnaast niet het gewenste resultaat opgeleverd, daarom is besloten over te gaan op Ssynfuel B20, een duurzame dieselbrandstof op synthetische basis. Het toepassen van snelheidsbegrenzers (maximaal 130 km / uur) is wel onderzocht, maar heeft geen doorgang gekregen.

De organisatie heeft er vertrouwen in dat Ssynfuel B20 dusdanig effectief gaat blijken, dat er wederom ingezet gaat worden op een besparing van 3% op het brandstofverbruik per gereden kilometer binnen het wagenpark voor het komende jaar.

Scope 2:
2) GW Leidingtechniek BV is voornemens om 5% te besparen op de CO2-uitstoot binnen het gasgebruik op kantoor en magazijn, waarbij kalenderjaar 2016 vergeleken wordt met kalenderjaar 2015.

Verbruikte m³ gas 2015: 3.391,33 m³
Verbruikte m³ gas 2016: 3.253,43 m³
Besparing verbruikte m³ 2016
ten opzichte van 2015: - 137,90 m³
Besparing verbruikte m³ 2016
in percentage ten opzichte van 2015: - 4,07%

Er is 4,07% bespaard, waarmee de doelstelling niet is behaald. Desondanks zijn we tevreden met het resultaat. Het plaatsen van een niet-weersafhankelijke thermostaat, waarbij de buitentemperatuur niet leidend is voor het inschakelen van het verwarmingssysteem alsmede het feit dat de gasheater in het magazijn pas ingeschakeld wordt wanneer er een temperatuur van < 5˚C bereikt wordt in plaats van < 10˚C, heeft positief bijgedragen. Daarnaast werd het verwarmingssysteem in de tweede helft van 2017 buiten kantooruren volledig uitgeschakeld en wordt er vanaf het laatste kwartaal met twee thermostaten gewerkt waarbij de temperatuur op de verdieping beter te sturen is. Met het onderzoeken of het rendabel is om het gehele kantoorpand van LED verlichting te gaan voorzien in het komende kalenderjaar, zetten we wederom koers op een besparing van 5% op de CO2-uitstoot binnen het kantoor en magazijn.Naast bovengenoemde reductiedoelstellingen voor scope 1 en scope 2, zijn onderstaande (milieu) doelstellingen geformuleerd:
1) Het milieubeleid en de –(reductie)doelstellingen bedrijfsbreed te laten 'leven' en onderdeel te laten maken van
het denk en werkproces in de organisatie. Dit gebeurt door milieu en CO2 reductie bespreekbaar te maken in
het maandelijkse Bedrijfsoverleg, door regelmatig een bedrijfsbrede toolbox te organiseren aangaande milieu
en CO2 reductie gerelateerde onderwerpen, door milieu en CO2 reductie onderdeel te laten worden van het
halfjaarlijkse Werknemersoverleg en door actuele publicaties op de internetsite van GW Leidingtechniek BV.
2) Reduceren van restafval door afval, door restafval strikter te scheiden en door zuiver (verpakkings)plastic te
scheiden en op te nemen in het afvalprogramma.
3) Verminderen van het papierverbruik door meer dubbelzijdig te printen en bewustwording te creëren of
printen wel noodzakelijk is en door invoering van de Klic Cloud App waarbij Klic gegevens digitaal kunnen
worden ingezien en afdrukken niet meer noodzakelijk zijn.
4) Het gebruik van groene in plaats van grijze stroom en specifiek NL Windkracht met als doel een lagere CO2
emissie.

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken worden ze periodiek besproken in het Bedrijfsoverleg, aan openstaande acties wordt een functionaris en een tijdspad gekoppeld. Door de status ieder kwartaal uitvoerig te bespreken, kan er tijdig bijgestuurd worden en wordt er geborgd dat hindernissen tijdig en op een juiste manier ondervangen worden, teneinde de doelstellingen op beoogd moment naar tevredenheid te bereiken.

Onderzoek naar deelname aan sector / keteninitiatieven
Onder 3.D.1 van het handboek CO2 prestatieladder wordt gesproken over deelname aan sector- en keteninitiatieven met betrekking tot het verminderen van CO2 uitstoot. Om inzicht te krijgen in mogelijke andere bestaande initiatieven hebben we onder andere de site van de gemeente Helmond, de branchevereniging en SKAO bezocht, en het volgende in kaart gebracht:

Helmonds Energie Convenant
De Helmondse Energie Community is een initiatief van de Stichting Bedrijventerreinen Helmond, de gemeente Helmond, Centrummanagement Helmond en Wijkmanagement Helmond. In Helmond wordt hard gewerkt aan energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Ook Helmondse ondernemers zijn actief als het gaat om het treffen van energiemaatregelen. De Helmondse Energie Community is een steuntje in de rug wanneer het gaat om energiebesparing. Leden van de Helmondse Energie Community profiteren van kennis en ervaring die binnen de community aanwezig is. Slimme besparingsmogelijkheden worden als eerste gedeeld, men wordt getipt over interessante subsidies en leert van andere ondernemers hoe er met energie omgegaan wordt. Daarnaast kan er aangehaakt worden op gezamenlijke acties voor energiebesparing of duurzame opwekking.
Op woensdag 23 november 2016 is GW Leidingtechniek BV aangesloten bij de Helmondse Energie Community en neemt hierdoor actief deel aan een initiatief tot vermindering van CO2 uitstoot. GW Leidingtechniek BV zag dit platform, waarbij tevens in gesprek gegaan kan worden met andere Helmondse bedrijven, als meest passende invulling.

SKAO
SKAO staat voor Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen en deze organisatie beheert de CO2 Prestatieladder waarmee organisaties beoordeeld worden op inspanningen om CO2 uitstoot te beperken. Sinds 2017 is GW Leidingtechniek BV gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder niveau 3 en wordt de site regelmatig bezocht.

Bouwend Nederland
Binnen branchevereniging Bouwend Nederland zijn er verschillende initiatieven ontplooid om de reductie van CO2 uitstoot te stimuleren. Aangezien GW Leidingtechniek BV geen lid is van Bouwend Nederland, en dit vooralsnog ook niet overweegt, zijn deze initiatieven voor onze organisatie niet toegankelijk.

Duurzaamheidsconferentie Alle lichten op Groen!
Er gebeurt in Helmond veel op het gebied van duurzaamheid. De gemeente heeft een klimaatprogramma, bedrijven zijn volop bezig met duurzaam ondernemen, inwoners ontwikkelen initiatieven, verenigingen worden steeds duurzamer en scholen verwerken het thema op allerlei manieren in hun lespakketten. Ondanks dat moet er nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat we in Helmond in 2035 volledig klimaatneutraal zijn!
Tijdens een grote driedaagse duurzaamheidsconferentie in juni 2015 staken veel voorlopers de koppen bij elkaar. Hun doel: verbreden, versnellen en vooral ook verbinden. Uit deze conferentie kwam de versnellingsagenda duurzaamheid voort. Een plan met vergezichten en mijlpalen, maar ook concrete doelen en acties. In optimale co-creatie met de stad: iedereen droeg zijn steentje bij. Duurzaamheid is van ons allemaal! In oktober staat er een duurzaamheidsconferentie gepland welke georganiseerd wordt door de gemeente Helmond. GW Leidingtechniek BV neemt hieraan actief deel door workshops en presentaties bij te wonen.

Ssynfuel B20
Ssynfuel B20 is een duurzame dieselbrandstof op synthetische basis. Ssynfuel B20 is zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit milieuopzicht hoogwaardiger dan reguliere diesel. De brandstof wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Natuurlijke afvalstromen dienen als grondstof voor de brandstofwinning. Hierdoor kunnen we een aanzienlijke CO2-reductie realiseren. Deze brandstof wordt momenteel door bedrijfsvoertuigen gebruikt. Op de grotere projectlocaties staat een tank met elektrische pomp waar getankt kan worden, registratie geschiedt op de weekstaat.

Communicatieplan

Naast de communicatie tussen de direct bij de organisatie betrokken personen en partijen, communiceert
GW Leidingtechniek BV met verschillende - indirect bij de organisatie betrokken - partijen, vaak met tegenstrijdige belangen en uiteenlopende wensen en verwachtingen. Om alle betrokkenen tijdig van de juiste informatie te voorzien, is het zaak om op een aantal vooraf vastgestelde momenten te communiceren en een duidelijk meldpunt te creëren zodat direct ingespeeld kan worden op eventuele vragen en opmerkingen.

Belanghebbenden zijn onder te verdelen in interne- en externe belanghebbenden:
Intern: directie en medewerkers van GW Leidingtechniek BV
Extern: klanten, leveranciers, onderaannemers, overheden.

Internet is nog altijd hèt medium om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het is makkelijk toegankelijk, anoniem en bovendien goedkoop. GW Leidingtechniek BV beschikt over een duidelijke, overzichtelijke internetsite waarop men eenvoudig kennis kan maken en in contact kan komen met GW Leidingtechniek BV. Naast de nodige bedrijfsinformatie is er ook actuele informatie aangaande CO2 reductie en milieu te raadplegen.
De UTA medewerkers hebben bij indiensttreding een Handboek Managementsysteem ontvangen, waarin alle bedrijfsprocessen en het ondernemingsbeleid staan uitgeschreven. Alle medewerkers, zowel UTA als Bouw, beschikken daarnaast over een Handboek Personeel, een bundel van bedrijfsregels aanvullend op de geldende CAO. Jaarlijks, wanneer het beleid en doelstellingen worden vastgesteld, worden er actuele bladen verstrekt. Dit gebeurt ook na een in- of externe audit, of wanneer er aanzienlijke wijzigingen zijn in het beleid of in de procedures.

Het UTA personeel zit maandelijks bijeen voor het Bedrijfsoverleg, waarin naast periodieke bedrijfsinformatie de status van de doelstellingen besproken wordt. Ook afwijkingen en mogelijke verbeteringen alsmede een evaluatie van VGM komen aan bod. Daarnaast is er een specifiek agendapunt gewijd aan milieu en CO2 reductie. De status met betrekking tot de uitstoot, de voortgang en de reductiemogelijkheden worden besproken.
Twee maal per jaar vindt er een overleg plaats met het voltallige personeelsbestand, in de vorm van een Werknemersoverleg. In dit overleg wordt het beleid en de bedrijfsresultaten (in grote lijnen) toegelicht en komen algemene P&O aangelegenheden aan bod. De werkbespreking / toolboxmeeting heeft ten doel de medewerkers te informeren over VGM zaken, het geven van veiligheidsinstructies, het bespreken van een werkaanpak of werkprocedure alsmede het VGM bewustzijn van de medewerkers te verhogen.

Binnen de organisatie is een medewerker Communicatie actief, die de in- en externe communicatie coördineert en vragen en opmerkingen registreert aan de hand van de klachtenprocedure. Klachten worden binnen 24 uur in behandeling genomen en betrokkenen worden over de te nemen stappen geïnformeerd.

GW Leidingtechniek BV streeft naar open, korte, communicatielijnen en heeft haar communicatiemomenten als volgt beschreven:

Middel

Doel

Frequentie

Actie door

1

Publicaties internetsite

GW Leidingtechniek BV

Informeren betrokken partijen en geïnteresseerden over het beleid, doelstellingen en de visie van GW Leidingtechniek BV

Jaarlijks

Medewerker Communicatie

2

Social Media kanalen (Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter)

Informeren betrokken partijen en geïnteresseerden over GW Leidingtechniek BV

Jaarlijks

Medewerker Communicatie

3

Publicaties internetsite SKAO

Voldoen aan de eisen van de CO2 prestatieladder (niveau 3)Jaarlijks

Administratief medewerker

4

Uitgifte actuele documentversies documenten Handboek Managementsysteem

Informeren direct betrokkenen (UTA medewerkers) over het beleid, procedures en doelstellingen

Halfjaarlijks

Medewerker Communicatie

5

Uitgifte actuele documentversies documenten Handboek Personeel

Informeren direct betrokkenen (UTA en Bouwplaatsmedewerkers) over personeelsaangelegenheden, aanvullend op CAO Bouwnijverheid

Halfjaarlijks

Medewerker Communicatie

6

Bedrijfsoverleg

Informeren UTA medewerkers

Maandelijks

Voorgezeten door directie

7

Werknemersoverleg

Informeren voltallig personeelsbestand GW Leidingtechniek BV

Halfjaarlijks

Voorgezeten door directie

8

Werkbespreking / toolboxmeeting

Vastlegging (veiligheids)instructies / mededelingen Bouwplaatsmedewerkers

Minimaal maandelijks

Uitvoerder / Projectleider

9

Meld- / contactpunt internetsite

Direct anticiperen op vragen en opmerkingen van betrokkenen

Bij melding

Medewerker Communicatie


Bijlage(n)

Inventarisatie CO2 belasting d.d. 30 november 2017 Helmonds Energie Convenant